Mountain rainy road seen through the windshield.

Mountain rainy road seen through the windshield.